Welkom op het platform voor het debat over de overheidsfinanciën

Een initiatief van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven in samenwerking met universitaire experts.

Een debat over de overheidsfinanciën ?

Iedereen voelt de impact van de begrotingspolitiek. Ze bepaalt de toestand van onze sociale zekerheid, infrastructuur, onderwijs en veel meer. Om de economische stabiliteit in de EU te garanderen en de lidstaten te motiveren om duurzaam om te springen met de financiële middelen, moeten overheden bij het opstellen van hun begroting rekening houden met de regels van het Europese begrotingskader.

Als gevolg van de COVID-19-pandemie zijn deze Europese begrotingsregels tijdelijk opgeschort. Wanneer ze terug in werking treden, zullen ze rekening moeten houden met de zware impact die de pandemie heeft gehad op de nationale begrotingen. Begrotingen die vaak al onder druk stonden door de stijgende kosten van onder andere vergrijzing, gezondheidszorg en klimaatverandering. Hoe dat moet gebeuren, zal de komende maanden moeten worden bepaald. Verschillende nationale en internationale instellingen staan klaar om hun bijdrage te leveren.

Er zijn veel manieren om deze uitdaging aan te pakken, met een verschillende impact voor verschillende delen van de bevolking. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven wil zijn bijdrage leveren door het onderwerp op een toegankelijke manier aan te bieden en de verschillende groepen uit te nodigen om aan het debat deel te nemen. Via dit platform kunnen de partijen met elkaar in discussie treden op basis van correcte informatie, recente nieuwsartikels en bijdragen van diverse deskundigen.

Agenda


Afgelopen evenementen

06
mei2021
Henk van Noten Presentatie van het Europese begrotingskader door de heer Henk van Noten, beleidsanalist bij de Europese Commissie (DG ECFIN). De heer Van Noten zal de huidige regelgeving, het begrotingsproces en aanverwante concepten bespreken en zal ook eventuele vragen beantwoorden.
15u-17uWEBINAR
18
mei2021
Henk van Noten en Xavier DebrunWelke problemen genereert het huidige Europese begrotingskader? Het uitgangspunt voor deze presentatie is de evaluatie van de Europese belastingverordening die de EC eind 2019 heeft gemaakt en naar aanleiding waarvan ze bepaalde vragen heeft geformuleerd waarover een openbare raadpleging wordt gehouden. De heer Henk van Noten zal toelichting verschaffen over de problemen met het Europese fiscale kader die de EC heeft geconstateerd en over de vragen die ze ter zake heeft geformuleerd. De heer Xavier Debrun van het Europees begrotingscomité zal ingaan op de bedenkingen van het EBC bij de vragen van de EC en bij de Europese begrotingsregels.
10u-12uWEBINAR
10
september2021
Peter Praet Conferentie met Peter Praet, Belgisch econoom en voormalig hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank over zijn visie op de economische ontwikkelingen in de eurozone, zijn beoordeling van de Europese aanpak van de budgettaire coördinatie en de koers van de beleidsmix.
10u-12uWEBINAR
23
september2021
André Sapir Conferentie met professor André Sapir. Hij zal de Europese economische governance bespreken in de context van de uitdagingen die de COVID-19-crisis en de post-COVID-19-situatie met zich meebrengen, alsook de Europese en nationale antwoorden daarop.
10u-12u WEBINAR
06
oktober2021
Zsolt Darvas Conferentie met professor Zsolt Darvas. Hij zal het hebben over zijn beoordeling van de Europese aanpak van begrotingscoördinatie, begrotingstoezicht en zijn analyse van de bepaling van de beleidsmix.
10u-12uWEBINAR
08
November2021
Olivier BlanchardProfessor Olivier Blanchard, voormalig hoofdeconoom en directeur Studies van het Internationaal Monetair Fonds, zal zijn recente analysen en voorstellen voor de hervorming van de begrotingsregels, met name in het kader van de Europese Unie, bespreken.
16u – 18uWEBINAR
17
November2021
Jean Pisani-FerryConferentie met professor Jean Pisani-Ferry, voormalig directeur van Bruegel (centrum voor onderzoek en debat over het economisch beleid in Europa). Zijn presentatie zal gaan over de macro-economische uitdagingen van de ecologische transitie, de gevolgen voor de overheidsfinanciën en de wenselijke aanpassingen van de Europese budgettaire governance.
11u-13uWEBINAR
24
November2021
Philipp Heimberger Seminar met Philipp Heimberger, economist bij het Vienna Institute for International Economic Studies. Analyse van de Europese aanpak inzake governance en begrotingscoördinatie alsook inzake de rol van de nationale en Europese begrotingen als instrumenten om de uitdagingen op economisch en sociaal gebied en op het vlak van de milieutransitie aan te gaan.
14u – 16uWEBINAR
08
December2021
Pierre WunschPierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank van België en voorzitter van de afdeling Financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën (HRF), zal zich buigen over de “intra-Belgische” budgettaire governance. Hij zal tijdens zijn uiteenzetting focussen op de analyse van zijn afdeling m.b.t. de niet-optimale werking van de budgettaire coördinatie in België.
15u – 17uWEBINAR
20
Januari2022
Olaf SleijpenOlaf Sleijpen, directeur Monetaire zaken en Financiële stabiliteit bij De Nederlandsche Bank, toelichting verschaffen bij het lopende debat in Nederland over de problematiek van de Europese begrotingsregels en de eventuele aanpassing ervan.
13u – 14uWEBINAR
25
Januari2022
Roland GilletRoland Gillet, hoogleraar financiële economie aan de Sorbonne in Parijs en aan de ULB (Solvay), zal de markante feiten met betrekking tot de huidige renterisico’s en de correlatie tussen de financiële markten en de schuldproblematiek bespreken.
15u – 17uWEBINAR

Deelnemers aan het debat

U.

Iedereen op dit platform neemt deel aan het debat.

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven is de nationale instantie voor sociaal overleg over economische materies. Zijn belangrijkste opdracht bestaat erin om, via de representatieve organisaties van de arbeids- en de bedrijfswereld, een sociale consensus tot stand te brengen over de werking van de economie en over sociaal-economische vraagstukken.

De Europese Commissie is de politiek onafhankelijke uitvoerende macht van de EU en bestaat uit commissarissen uit de 27 EU-landen. Ze helpt de algemene strategie van de EU vorm te geven, stelt nieuwe Europese wetten en beleid voor, ziet toe op de uitvoering ervan en beheert de EU-begroting.

Freddy Heylen is hoogleraar macro-economie aan de Universiteit Gent, waar hij verschillende cursussen macro-economie doceert. Zijn wetenschappelijk onderzoek betreft onder meer arbeidsmarktprestaties en economische groei op lange termijn en de impact van het begrotingsbeleid hierop, en macro-economische effecten van demografische verandering.

Christel Dumas is docent aan de Brussels Management School ICHEC en hoogleraar aan de UNamur. Haar cursussen behandelen verschillende aspecten van financiën en financieel beheer. Ze is doctor in de Toegepaste Economie en doet onderzoek naar duurzame financiën en bedrijfsbeheer.

André Decoster is hoogleraar aan de KU Leuven, waar hij onder andere publieke financiën en welvaart, ongelijkheid en armoede doceert. Hij is doctor in de Economie, zijn onderzoek focust onder andere op optimale belastingsniveaus. In 2015 kreeg hij de Maatschappijprijs van de KU Leuven, een onderscheiding voor onderzoek met een grote relevantie voor het publieke debat.

Benoît Bayenet is de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en hoogleraar aan de ULB en de ULG, waar hij onder andere de cursussen economisch beleid en overheidsfinanciën doceert. Hij is doctor in de Economische Wetenschappen en is bekend voor zijn onderzoek rond het budgettair federalisme.

Marcus Dejardin is hoogleraar aan de UNamur en de UCL. Hij is doctor in de Economische Wetenschappen en doceert cursussen over macro-economische analyse en de principes van de politieke economie. Zijn onderzoek draait vooral rond ondernemerschap en regionale economie.

Wim Moesen is emeritus hoogleraar publieke economie van de KU Leuven. Hij is doctor in de economie, was van 1985 tot 1987 adviseur van minister van Financiën Mark Eyskens en zetelde van 2006 tot 2012 in de Hoge Raad van Financiën.

Roland Gillet is hoogleraar financiële economie aan de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en aan de ULB (Solvay). Hij is doctor in de economische wetenschappen en was eerste laureaat van het Franse nationale aggregatieconcours van het hoger onderwijs in managementwetenschappen. Zijn onderzoek spitst zich toe op de waardering van reële en financiële activa en op het beheer van marktrisico’s en grote crisissen. Hij is tevens adviseur van diverse openbare en privé-instanties op internationaal niveau.

Zij steunen het debat

Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding