Verslag over de budgettaire governance

Woord van de Voorzitter

Door vanuit de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven initiatieven te nemen om in België een openbaar debat over de begrotingsvraagstukken op gang te brengen, wensen de representatieve organisaties van de werkgevers en de werknemers van ons land actief deel te nemen aan de discussies over de Europese en Belgische begrotingsprocessen, binnen het kader van het Europese Stabiliteits- en groeipact. Zij wensen ook dat dit debat diepgaand en in samenwerking met academische en wetenschappelijke deskundigen[1] wordt gevoerd.

Gedurende bijna een jaar hebben de uitwisselingen en de onderlinge toetsing van de standpunten die tijdens de door de Raad georganiseerde conferenties en binnen de academische expertengroep naar voren zijn gebracht, het mogelijk gemaakt om het Europese en het Belgische begrotingskader analytisch te benaderen, de ondervonden problemen bij de tenuitvoerlegging ervan af te bakenen en de mogelijke wegen tot wijziging te identificeren, met aandacht voor de daaraan verbonden voor- en nadelen.

Dit samenvattend verslag is gericht aan de verschillende beleidsinstanties en instellingen voor sociale dialoog in België, maar ook aan de Europese instanties, meer bepaald met het oog op de Europese onderhandelingen over de herziening van het kader van de Europese budgettaire en economische governance. Het vormt een bijdrage, maar ook een uitnodiging om het debat voort te zetten over de collectieve verantwoordelijkheid ten aanzien van de eurozone binnen een post-COVID-context, die met name gekenmerkt zal zijn door een hoge overheidsschuld van verschillende lidstaten en door aanzienlijke behoeften op het gebied van de groene en digitale transitie en van maatschappelijke uitdagingen.

Ik wil graag een woord van dank richten tot mijn confraters, leden van de academische expertengroep, die zo vriendelijk waren hun tijd en hun expertise ten dienste te stellen van de werkzaamheden gedurende het ganse traject van de initiatieven. Uiteraard gaat mijn dank ook uit naar de sprekers tijdens de conferenties, voor hun stimulerende en boeiende presentaties, die de ruggengraat van dit verslag vormen, en naar de vele deelnemers aan de conferenties. Tot slot zou ik ook de nadruk willen leggen op de betrokkenheid van de medewerkers van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven bij de organisatie van het openbaar debat en de opvolging van de werkzaamheden.

Benoît Bayenet,

Hoogleraar Openbare Financiën en Economisch Beleid

 Voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven


[1] Benoît Bayenet (ULB en ULG), André Decoster (KUL), Marcus Dejardin (UNamur en UCL), Christel Dumas (ICHEC en UNamur), Roland Gillet (Sorbonne en ULB), Freddy Heylen (UGent),  Wim Moesen (KUL, em.)