Bijdragen tot het debat

Bijdragen

Draag bij tot het debat

De openbare financiën zijn niet enkel een zaak van experts maar belangen iedereen aan. Er bestaan zeer uiteenlopende analyses van de factoren die de ontwikkeling van de openbare financiën het sterkst bepalen. Daarnaast verschillen de voorkeuren t.a.v. het begrotingsbeleid sterk van persoon tot persoon. We willen deze verschillende standpunten zo goed mogelijk in kaart brengen en nodigen u daarom uit om hier uw mening te geven, conform de voorwaarden van het moderatiehandvest.

De bedoeling is om deze vervolgens te publiceren en in perspectief te plaatsen. Om het debat gefocust te houden, vragen we eerst input rond één vraag en in latere stadia zal het debat verruimd worden naar andere thema’s.

Hoe staat u tegenover de begrotingsregels binnen de monetaire unie?

Hieronder vallen o.m. de volgende elementen:

 • Waarom is er binnen de EMU nood aan gemeenschappelijke begrotingsregels? (Waarom niet?)
 • Wat is de relevantie van de 60% schuld- en de 3% deficitnorm als richtlijn? Zouden deze beter worden vervangen door andere begrotingsregels? Zo ja, welke en waarom?
 • Hoe staat u tegenover de overheidsschuld? Wat zijn de voor- en nadelen of risico’s? Vanaf welk niveau vormt dit een probleem? Is er ook een minimumniveau waaronder de overheidsschuld beter niet zakt?
 • Hoe moeten de begrotingsregels omgaan met conjuncturele en andere tijdelijke economische ontwikkelingen?
 • Worden de huidige begrotingsregels gerespecteerd of dienen deze te worden aangepast opdat ze strikter zouden worden nageleefd?
 • Zijn de huidige regels te complex?
 • Het Europees Begrotingscomité meent dat slechts 2 van de volgende eigenschappen van begrotingsregels gelijktijdig kunnen worden verzekerd: handhaafbaar, flexibel, eenvoudig. Is dit trilemma onontkoombaar en, zo ja, hoe wordt er best met deze trade-offs omgegaan?
 • Moet er meer aandacht worden besteed aan de fiscale concurrentie tussen lidstaten en, zo ja, op welke wijze?

Hoe dient het economisch beleid om te gaan met de budgettaire houdbaarheid?

Hieronder vallen o.m. de volgende elementen:

 • Wat moeten we verstaan onder houdbare openbare financiën?
 • Zijn er uitgaven die moeten worden beschouwd als investeringen in de toekomst en die daarom niet moeten worden gedekt door lopende ontvangsten? Zijn er ontvangsten ten koste van de toekomst? Meer algemeen: moeten de Europese begrotingsregels meer rekening houden met de kwaliteit van de publieke uitgaven en inkomsten en, zo ja, op welke wijze?
 • Is houdbaarheid een kwestie van intergenerationele rechtvaardigheid of spelen er andere kwesties, zoals sociale inclusie?
 • Hoe kunnen de openbare financiën worden ingezet als instrument van economisch beleid, i.p.v. een loutere restrictie op dit beleid te vormen?
 • Welke gevolgen hebben de ontwikkelingen inzake duurzaamheid of vergrijzing voor de openbare financiën? Welke impact kunnen technologische ontwikkelingen hebben?

Hoe dienen het monetair beleid en het begrotingsbeleid te interageren?

Hieronder vallen o.m. de volgende elementen:

 • Hoe staat u tegenover monetaire financiering en waarom? Is die bv. tegenstrijdig of net complementair met een gepast begrotingsbeleid?
 • Hoe beïnvloedt het monetair beleid het begrotingsbeleid via zijn impact op de financiële markten, de valutamarkt en de inflatie?

Hoe worden de openbare financiën het best opgevolgd en geanalyseerd?

Hieronder vallen o.m. de volgende elementen:

 • Welke indicatoren zijn het best geschikt voor de evaluatie van de openbare financiën? Welke indicatoren zouden minder aandacht moeten krijgen?
 • Is er nood aan eenvoudigere, transparantere indicatoren en, zo ja, welke?

Moderatiehandvest

De website www.ccecrb-debat.be  is een plaats voor debat die openstaat voor alle particulieren en andere belanghebbenden.

In het kader van het openbaar debat worden alle interventies, in welke vorm dan ook, openbaar gemaakt en mee in aanmerking genomen bij de opstelling van de notulen en verslagen van de debatten, met de grootst mogelijke inachtneming van het transparantiebeginsel.

Particulieren en andere belanghebbenden hebben de beschikking over digitale instrumenten waarmee zij hun mening kunnen geven of vragen kunnen stellen.

Een moderator gaat na of de opmerkingen in overeenstemming zijn met dit handvest alvorens ze op het onlineplatform te publiceren. De rol van de moderator bestaat erin de kwaliteit van de discussies te waarborgen. Hij/zij ziet er in het bijzonder op toe dat berichten die ongepast worden geacht of die niet in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving, niet worden gepubliceerd of worden verwijderd. De moderator kan ook passages uit het bericht schrappen die ongepast worden geacht of kan kleine wijzigingen aanbrengen (bv. om spelling- of grammaticafouten te corrigeren).

Wie gebruik maakt van deze instrumenten, wordt geacht dit moderatiehandvest na te leven. De volgende berichten zullen bijgevolg niet worden toegestaan:

 1. boodschappen waarvan de auteur zijn naam, voornaam of een ongeldig e-mailadres heeft opgegeven;
 2. boodschappen die aanvallen, insinuaties of beledigingen tegen een organisatie of persoon inhouden, vooral indien ze gebaseerd zijn op ras, geloof, etnische afkomst of seksuele geaardheid;
 3. beledigende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, xenofobe, bedreigende of seksueel getinte boodschappen;
 4. spam, reclame voor websites of producten;
 5. gekopieerde bijdragen, d.w.z. dezelfde inhoud die meer dan eens door dezelfde gebruiker wordt geplaatst;
 6. boodschappen waarin persoonlijke gegevens (adressen, telefoonnummers) worden vermeld;
 7. boodschappen die in strijd zijn met het auteursrecht, de persoonlijke levenssfeer en het beeldrecht;
 8. links naar illegale of gepirateerde software;
 9. bijdragen die niets met het betrokken debat te maken hebben (off-topic) en
 10. elke bijdrage die door andere gebruikers via dit formulier als ongepast wordt gemeld, mits dit voldoende gegrond is.

Schrijf hier jouw bijdrage

  * : verplicht veld