Het “two-pack”

« Back to Glossary Index

Het “two-pack”, een governancepakket ter versterking van economische en budgettaire coördinatie en toezicht binnen de eurozone, trad op 21 mei 2013 in werking. Het voert een meer gedetailleerd kader in voor het begrotingsbeleid binnen de eurozone, met onder meer een sterker afgebakend kader voor het opmaakproces van de nationale begrotingen en een versterking van de procedure bij buitensporige tekorten. Het vormt een aanvulling op het “six-pack”, dat op 13 december 2011 in werking trad, en op het stabiliteits- en groeipact, doordat de procedure bij buitensporige tekorten wordt versterkt en het toezicht op lidstaten in financiële moeilijkheden wordt opgevoerd. In tegenstelling tot het “six-pack”, dat tot doel heeft de economische governance in Europa te versterken, is het “two-pack” alleen bestemd voor de lidstaten van de eurozone.

Het “two-pack” legt de lidstaten van de eurozone een gemeenschappelijk tijdschema en gemeenschappelijke regels op budgettair vlak op. Concreet zijn in de begrotingscyclus de volgende verplichtingen van toepassing:

  • uiterlijk op 30 april moeten de lidstaten van de eurozone in het kader van het Europees Semester voor de coördinatie van het economisch beleid hun begrotingsplan op middellange termijn (stabiliteitsprogramma) publiceren, alsmede hun prioriteiten voor maatregelen ter bevordering van groei en werkgelegenheid voor de komende twaalf maanden (nationaal hervormingsprogramma);
  • uiterlijk op 15 oktober moeten de lidstaten van de eurozone hun ontwerpbegroting voor het komende jaar publiceren;
  • uiterlijk op 31 december moeten de lidstaten van de eurozone hun begroting voor het komende jaar goedkeuren.
« Back to Glossary Index