Europese flexibiliteitsclausules: investeringen en structurele hervormingen

« Back to Glossary Index

De lidstaten waarop het preventieve deel van het pact van toepassing is, mogen tijdelijk afwijken van hun MTO of van het bijsturingstraject dat daartoe moet leiden, om rekening te houden met de investeringen, op voorwaarde dat: de groei van hun bbp negatief is of het bbp ver onder zijn potentieel blijft; de afwijking niet leidt tot een overschrijding van de referentiewaarde van 3% voor het tekort, en een passende veiligheidsmarge wordt aangehouden; de investeringsniveaus daadwerkelijk evenredig toenemen; de afwijking wordt gecorrigeerd tijdens de periode die door het stabiliteits- of convergentieprogramma van de lidstaat wordt bestreken. De in aanmerking komende investeringen zijn de nationale uitgaven voor projecten die door de EU worden medegefinancierd in het kader van het structureel en cohesiebeleid, de trans-Europese netwerken en het mechanisme voor de interconnectie in Europa, alsook voor de medefinanciering door de lidstaat van projecten die ook worden medegefinancierd door het Europees Fonds voor Strategische Investeringen.

Voorts zal de Commissie rekening houden met de positieve budgettaire impact van de structurele hervormingen in het preventieve deel van het pact, op voorwaarde dat deze hervormingen i) omvangrijk zijn, ii) resulteren in verifieerbare en rechtstreekse positieve budgettaire effecten op lange termijn, met name in een toename van de potentiële duurzame groei, en iii) integraal ten uitvoer worden gelegd. Opdat de hervormingsmaatregelen als voorafgaand ontvankelijk kunnen worden beschouwd, moeten de lidstaten een specifiek plan voor structurele hervormingen indienen met gedetailleerde en verifieerbare informatie en geloofwaardige termijnen voor de aanneming en uitvoering ervan. De Commissie onderzoekt het hervormingsplan alvorens een aanbeveling te doen om een tijdelijke afwijking van de middellangetermijndoelstelling (MTO) of van het bijsturingstraject in de richting van die doelstelling toe te staan. Ze ziet nauwlettend toe op de uitvoering van de hervormingen en neemt, indien deze niet worden uitgevoerd, de nodige maatregelen.

« Back to Glossary Index