Het Europees Semester

« Back to Glossary Index

Het Europees Semester omvat het begrotingsbeleid zoals dat wordt omschreven door het stabiliteits- en groeipact, de voorkoming van buitensporige macro-economische onevenwichtigheden (in het kader van de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden), en de structurele hervormingen. Dit toezichtskader bestaat erin het economisch en het begrotingsbeleid van de EU-lidstaten ex ante te coördineren en bijgevolg het toezicht op het begrotingsbeleid van de lidstaten in het stadium van de opmaak van de jaarlijkse begroting te versterken. Voorheen werden de stabiliteitsprogramma’s (voor de lidstaten van de eurozone) of de convergentieprogramma’s (voor de overige landen), die zowel macro-economische als budgettaire vooruitzichten bevatten, immers pas in november door de lidstaten bij de Commissie ingediend. Ze blikten terug op het afgelopen jaar en presenteerden projecties voor de volgende drie jaar. In het kader van het “Europees Semester” dienen de lidstaten voortaan elk jaar tegen eind april hun stabiliteitsprogramma voor de lidstaten van de eurozone (of hun convergentieprogramma voor de andere landen) bij de Europese autoriteiten in, alsook hun nationaal hervormingsprogramma (NHP), waarin ze aangeven welke maatregelen ze zullen nemen om hun beleid op gebieden als werkgelegenheid, onderzoek of innovatie te versterken.

Dit proces geeft aanleiding tot landenspecifieke aanbevelingen die worden gericht aan de lidstaten.

« Back to Glossary Index