Structureel (begrotings)saldo

« Back to Glossary Index

Het structureel saldo beschrijft de begrotingssituatie die zich voordoet wanneer de economie op haar potentieel niveau draait; het wordt gedefinieerd als het nominaal saldo verminderd met de cyclische component en met de impact van tijdelijke en niet-recurrente maatregelen.

Het concept “structureel saldo” maakt integraal deel uit van de Europese governance van de overheidsfinanciën, zowel wat de preventieve als wat de correctieve aspecten ervan betreft. Door het gebruik van structurele saldi kan het toezicht op de overheidsfinanciën kwetsbare onderliggende begrotingssituaties aan het licht brengen en aldus de noodzaak van bijsturingen op het juiste moment identificeren. Aangezien belastinginkomsten grotendeels afhankelijk zijn van de activiteit, ontvangt de overheid minder inkomsten als bijvoorbeeld het bbp onder zijn potentiële niveau ligt. Haar conjunctuursaldo is dan negatief, hetgeen betekent dat het structureel saldo minder verslechterd is dan het effectieve saldo.

De grootste moeilijkheid bij de berekening van het structureel saldo is van technische aard en ligt in de keuze van de raming van de cyclische component, aangezien verschillende berekeningsmethoden beschikbaar zijn; afhankelijk van de gebruikte methode ontstaat er een beeld van de positie van de economie in de cyclus (voor meer informatie, zie « La prévision par la Commission européenne de l’output gap pour la Belgique est-elle crédible ? »).

« Back to Glossary Index