De fasen van het Europees semester

« Back to Glossary Index

Het Europees semester is een cyclus voor het coördineren van het economisch, budgettair, sociaal en arbeidsbeleid binnen de EU. … In het kader van het Europees semester stemmen de lidstaten hun economisch en begrotingsbeleid af op de regels die op EU-niveau zijn overeengekomen.

In de late herfst presenteert de Europese Commissie de jaarlijkse strategie voor duurzame groei, waarin de prioriteiten van de EU voor het komende jaar op het gebied van economisch, fiscaal en werkgelegenheidsbeleid worden uiteengezet, evenals andere hervormingen om groei en werkgelegenheid te stimuleren. De Commissie stelt specifieke aanbevelingen voor de eurozone als geheel voor, die vervolgens door de Raad worden besproken en door de Europese Voorjaarsraad worden bekrachtigd. De Commissie publiceert ook het waarschuwingsmechanismeverslag (mechanism report – AMR), waarin lidstaten met potentiële macro-economische onevenwichtigheden worden geïdentificeerd.

In april presenteren de lidstaten hun stabiliteits- of convergentieprogramma’s (SCP’s), die tot doel hebben de houdbaarheid van hun overheidsfinanciën te waarborgen, samen met de hervormingen en maatregelen om te komen tot slimme, duurzame en inclusieve groei (nationale hervormingsprogramma’s (NHP’s)). Deze gelijktijdige presentatie maakt het mogelijk rekening te houden met de complementariteiten en de spillovereffecten tussen het begrotings- en het structuurbeleid.

In mei beoordeelt de Commissie de nationale hervormingsprogramma’s (NHP’s) en de stabiliteits- of convergentieprogramma’s (SCP’s), onder meer met het oog op de correctie van mogelijke macro-economische onevenwichtigheden. Op basis van deze evaluaties stelt de Commissie vervolgens landspecifieke aanbevelingen voor, die vervolgens in de verschillende Raadsformaties worden besproken.

In juni/juli keurt de Europese Raad de landspecifieke aanbevelingen goed, die vervolgens in juli formeel door de Raad worden aangenomen, waarmee de jaarlijkse cyclus van het Europees semester op EU-niveau wordt afgesloten.

« Back to Glossary Index