Procedure bij macro-economische onevenwichtigheden (macroeconomic imbalance procedure – MIP)

« Back to Glossary Index

De ‘six-pack’ voorziet in een breder toezicht op het economisch beleid door de invoering van een procedure bij macro-economische onevenwichtigheden (MIP) voor het opsporen, voorkomen en corrigeren van macro-economische onevenwichtigheden. Deze procedure omvat verschillende stappen: (1) een waarschuwingsmechanismeverslag (alert mechanism report – AMR): dit instrument analyseert de situatie van de EU-landen aan de hand van diverse economische indicatoren om eventuele onevenwichtigheden op te sporen. Het bepaalt welke EU-landen onderworpen moeten worden aan een diepgaand onderzoek (grondige evaluatie); (2) grondige evaluaties: de Commissie beoordeelt uitvoerig de situatie in de landen die volgens het AMR risico’s op onevenwichtigheden vertonen. Dit verslag bevestigt of weerlegt het bestaan van onevenwichtigheden en het feit of deze al dan niet buitensporig zijn; (3) een procedure bij buitensporige onevenwichtigheden (excessive imbalances procedure – EIP): indien de onevenwichtigheid als buitensporig wordt beschouwd, kan een procedure bij buitensporige onevenwichtigheden tegen het betrokken land worden ingeleid, en wordt dit land verplicht binnen een bepaalde termijn een plan met corrigerende maatregelen vast te stellen; (3) boetes: indien de plannen met corrigerende maatregelen van de landen van de eurozone niet zijn afgestemd op de uitdagingen of indien de uitvoering ervan tekortschiet.

« Back to Glossary Index