Afdeling ‘Financieringsbehoeften van de Overheid’ van de Hoge Raad van Financiën

« Back to Glossary Index

De Hoge Raad van Financiën is een adviesorgaan van de uitvoerende macht, dat wordt voorgezeten door de minister van Financiën. Hij publiceert het jaarverslag van de Studiecommissie voor de vergrijzing. Hij brengt ook jaarlijks verslag uit over de uitvoering van het stabiliteitsprogramma.

Het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 voorziet in een formele procedure voor begrotingscoördinatie vooraf (in artikel. 2, § 4). Bij de jaarlijkse actualisering van het stabiliteitsprogramma moeten de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten in het Overlegcomité over hun individuele begrotingsdoelstellingen overleggen en deze vervolgens formeel vastleggen. Dit moet gebeuren op basis van een normatief advies van de afdeling waarin een aanbeveling wordt gedaan voor het begrotingstraject van de gezamenlijke overheid en de verdeling daarvan over de verschillende overheden. Ten tweede voorziet het samenwerkingsakkoord ook in toezicht achteraf op de begrotingsdoelstellingen die in het Overlegcomité zijn overeengekomen. Deze evaluatietaak werd toegewezen aan de afdeling. Indien deze een significante afwijking tussen de doelstelling en het begrotingsresultaat vaststelt, wordt het nationale correctiemechanisme in werking gesteld en moet de betrokken overheid de afwijking corrigeren (artikel. 4). De afdeling stelt echter vast dat dit begrotingskader in de praktijk onvoldoende wordt toegepast [1].

Voor meer informatie.


[1] https://www.conseilsuperieurdesfinances.be/fr/publication/avis-evaluation-de-laccord-de-cooperation-du-13-decembre-2013-et-analyse-des

« Back to Glossary Index