EMU

« Back to Glossary Index

De “Economische en Monetaire Unie”, of EMU, is de naam die is gegeven aan de economische en monetaire integratie van de 27 lidstaten van de Europese Unie (EU). Ze omvat drie fasen:

  • de coördinatie van het economisch beleid;
  • de economische convergentie (op weg naar de harmonisatie van de economische cycli);
  • en de invoering van de euro, de Europese eenheidsmunt.

Alle lidstaten hebben het recht tot de EMU te behoren. Alle landen, behalve Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, hebben zich er bij verdrag toe verbonden tot de EMU toe te treden. Zeventien EU-lidstaten zijn de derde fase van de EMU ingegaan en hebben de euro als hun munt aangenomen. Samen vormen deze lidstaten de eurozone. Denemarken, Letland en Litouwen nemen momenteel deel aan het wisselkoersmechanisme (WKM). Van de lidstaten die vóór 2004 deel uitmaakten van de EU, neemt alleen Zweden niet deel aan het WKM II. Denemarken maakt hier nog steeds deel van uit, maar heeft de derde fase van de EMU niet aangevat. De overige vijf lidstaten, die in 2004 en 2007 tot de EU zijn toegetreden, voldoen nog niet in voldoende mate aan de convergentiecriteria om aan de EMU deel te nemen. Deze tien EU-lidstaten blijven hun eigen munteenheid gebruiken.

De criteria van Kopenhagen, d.w.z. de huidige lijst van voorwaarden waaraan moet worden voldaan door landen die kandidaat zijn voor toetreding tot de EU, stellen de vereisten vast waaraan een land moet voldoen om tot de EMU te kunnen toetreden, alsook de termijnen waarbinnen aan deze vereisten moet worden voldaan.

« Back to Glossary Index