Procedure bij macro-economische onevenwichtigheden (macroeconomic imbalance procedure – MIP)

« Back to Glossary Index

Het doel van de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden (MIP) is het signaleren van en reageren op trends die een negatief effect hebben op de economische verrichtingen van een EU-land, het eurogebied en/of de EU als geheel. De MIP is een essentieel onderdeel van het nieuwe EU-kader voor economisch bestuur, dat naar aanleiding van de financiële crisis van 2008 is hervormd.

Het is bedoeld om potentiële risico’s in een vroeg stadium te onderkennen (mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing), het ontstaan van gevaarlijke macro-economische onevenwichtigheden te voorkomen en reeds aanwezige onevenwichtigheden te corrigeren.

Het waarschuwingsmechanisme maakt gebruik van veertien indicatoren (bv. trends in exportmarktaandeel, netto internationale investeringen, arbeidskosten en schuld van de openbare en de particuliere sector) om potentiële risico’s op te sporen.

De Europese Commissie kan aan de Raad voorstellen om aanbevelingen te doen aan landen waar onevenwichtigheden zijn geconstateerd. Landen met buitensporige onevenwichtigheden kunnen aan een specifieke verscherpte monitoringprocedure worden onderworpen of kunnen in de procedure bij buitensporige onevenwichtigheden terechtkomen. Deze procedure kan in laatste instantie leiden tot het opleggen van sancties aan landen van de eurozone indien zij herhaaldelijk hun verplichtingen op dit gebied niet nakomen.

« Back to Glossary Index