Aanbevelingen per land

« Back to Glossary Index

Jaarlijks door de Commissie aan de lidstaten verstrekte beleidsadviezen over de handhaving van gezonde overheidsfinanciën. De Commissie legt deze vervolgens in juli ter goedkeuring voor aan de Raad in het kader van het Europees semester.

In de praktijk beoordeelt de Commissie het economisch beleid en de begrotingsstrategieën van de EU-regeringen op basis van de nationale hervormingsprogramma’s en de stabiliteits- of convergentieprogramma’s die elk jaar in april worden ingediend. Op basis daarvan legt de Commissie elk land een reeks landspecifieke ontwerpaanbevelingen voor met beleidsrichtsnoeren voor het stimuleren van werkgelegenheid en groei met behoud van gezonde overheidsfinanciën. De Raad stelt vervolgens landspecifieke aanbevelingen en adviezen vast. Hij geeft uitleg wanneer zijn aanbevelingen niet overeenstemmen met die van de Commissie.

« Back to Glossary Index