Stabiliteitsprogramma’s

« Back to Glossary Index

De stabiliteitsprogramma’s (of convergentieprogramma voor de lidstaten die niet tot de eurozone behoren), die bij het stabiliteits- en groeipact zijn vastgesteld, zijn instrumenten voor multilateraal toezicht op het economisch en begrotingsbeleid. Sinds 1999 maken zij het mogelijk de macro-economische situatie te onderzoeken en aanbevelingen van de Raad aan de lidstaten op te stellen. Het gaat om meerjarenprogramma’s, die jaarlijks worden bijgewerkt en openbaar worden gemaakt. Zij worden elk jaar door alle EU-lidstaten bij de Commissie ingediend en geven een raming van de situatie van de overheidsfinanciën op middellange termijn.

Sinds 2011 dienen de lidstaten, in het kader van het Europees semester, elk jaar tegen eind april hun stabiliteitsprogramma’s en nationale hervormingsprogramma’s in bij de Europese autoriteiten. Dit tijdschema, dat beter aansluit bij de nationale procedures, moet de lidstaten in staat stellen bij de opstelling van hun begrotingen voor het volgende jaar rekening te houden met de aanbevelingen van de Commissie en de Raad.

De stabiliteits- (of convergentie-) programma’s omvatten onder meer: (1) een middellangetermijnbegrotingsdoelstelling, geformuleerd in termen van het structurele saldo. De Commissie berekent een minimumdoelstelling om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn te waarborgen, rekening houdend met het oorspronkelijke schuldniveau van het land en de kosten van de vergrijzing. De doelstelling moet het mogelijk maken de schuld terug te dringen tot 60% van het bbp en moet een veiligheidsmarge bieden tegen het risico dat de drempel van 3% van het bbp voor het overheidstekort wordt overschreden. Het staat de lidstaten dan vrij hun eigen middellangetermijndoelstelling vast te stellen, zolang deze maar niet minder stringent is dan de door de Commissie vastgestelde minimumdoelstelling; (2) de onderliggende economische veronderstellingen (groei, werkgelegenheid, inflatie en andere belangrijke economische variabelen); (3) een beschrijving en beoordeling van de beleidsmaatregelen die moeten worden genomen om de doelstellingen van het programma te bereiken.

De verstrekte informatie heeft betrekking op het voorgaande jaar, het lopende jaar en ten minste de drie volgende jaren.

« Back to Glossary Index