Geconsolideerde schuld (of schuld in de betekenis van Maastricht)

« Back to Glossary Index

Sedert het Verdrag van Maastricht en de definiëring van de convergentiecriteria heeft de Europese Unie (EU) een Europees stelsel van geïntegreerde economische rekeningen (ESR95) aangenomen. Dat stelsel verschaft een coherent kader voor de nationale boekhouding  dat als referentie dient voor de analysen van macro-economische gegevens en de internationale vergelijkingen van de lidstaten. Zo bestaat er een precieze definitie van de overheidsschuld in de betekenis van Maastricht: de nominale waarde van alle aan het einde van het jaar uitstaande brutoschulden die worden geconsolideerd binnen de overheidssectoren.

Op 1 september 2014 hebben de nationale rekeningen van de lidstaten van de Europese Unie  zich moeten aanpassen aan het ESR 2010, het nieuwe Europese boekhoudsysteem dat het ESR95 heeft geactualiseerd. Globaal gezien blijft de algemene structuur van de rekeningen ongewijzigd. Er werden wel verbeteringen aangebracht, meer bepaald op het vlak van de duidelijkheid en nauwkeurigheid van de begrippen, definities en indelingen alsook in de boekhoudnormen. Deze wijzigingen zijn essentieel voor de samenhang, de betrouwbaarheid en de vergelijkbaarheid van de statistische beschrijving van de verschillende economieën van alle lidstaten van de Europese Unie.

Het ESR 2010 voorziet in:

  • een methodologie betreffende de gemeenschappelijke normen, definities, classificaties en
  • registratieregels die de opstelling van rekeningen en tabellen op vergelijkbare grondslagen ten behoeve van de Unie en van de resultaten volgens de voorgeschreven bepalingen mogelijk moet maken;
  • een programma waarin de termijnen zijn vastgelegd waarbinnen de lidstaten de in overeenstemming met de geldende methodologie op te stellen rekeningen en tabellen bij de Commissie (Eurostat) moeten indienen.

Het ESR 2010 moet geleidelijk in de plaats van alle andere systemen komen als referentiekader voor gemeenschappelijke normen, definities, classificaties en registratieregels, dat bestemd is voor de opstelling van de rekeningen van de lidstaten ten behoeve van de Unie en waarmee resultaten kunnen worden verkregen die van lidstaat tot lidstaat vergelijkbaar zijn.

« Back to Glossary Index