Begrotingskosten van de vergrijzing

« Back to Glossary Index

Ontwikkeling, gewoonlijk uitgedrukt in percenten van het bbp, van de sociale uitgaven (pensioenen, gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, kinderbijslag e.a.) in de periode dat een vergrijzing van de bevolking wordt verwacht.

« Back to Glossary Index